Έντυπο Ν 2017

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΠΟΛ.1057/2018, παρατίθενται ακολούθως οι νέοι κωδικοί στο έντυπο Ν και οι διαφορές που εμφανίζονται σε σχέση με το έντυπο του 2016:

 

1η σελίδα:

 • Νέος κωδικός 079 “Κέρδος που φορολογείται (παρ.1 άρθρ. 47 ν.4172/2013)”

 

Άρθρο 47 ν.4172/2013:

 

1. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' , του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών

 

 • Τροποποίηση περιγραφής κωδικού 652 “Υπάγεστε στην παρ. 2 του άρθρου 58 ν.4172/2013 και είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν.4384/2016”

 

 • Νέος κωδικός 080 “Φόρος που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρ. 47 ν.4172/2013:______x 28% x 13%”, και προσθήκη αυτού στο σύνολο του κωδικού 700

 

 • Κατάργηση κωδικού 910 “Εισφορά ΕΛΓΑ 2% (άρθ. 13 ν. 3877/2010) ”, το οποίο επιφέρει και αλλαγή στο σύνολο του κωδικού 702

 

 • Οι πίνακες που αφορούν εκπτώσεις των ποσών, παραλαβή του εντύπου, νόμιμη εκπροσώπηση και αναγραφή των στοιχείων του Προϊσταμένου Λογιστηρίου, μεταφέρθηκαν στο τέλος του εντύπου


2η σελίδα:

 • Νέος κωδικός 446 “Διαφορά κερδών με βάση τις διατάξεις το άρθρου 50 ν. 4172/2013”

 

 1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.

 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

 

 • Κατάργηση κωδικού 472 “Απαλλασσόμενα έσοδα Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) ”

 

 • Κατάργηση κωδικού 550 “Αποσβέσεις αδειών Φ.Δ.Χ. του ν. 3888/2010 (εξωλογ. απόσβεση σε (097)____χρόνια) ”

 

 • Νέος κωδικός 476 “Κεφαλαιακά κέρδη από ανταλλαγή ομολόγων (παρ.5 άρθρου 47 ν.4172/2013) ”

 

Άρθρο 47 ν.4172/2013:

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του άρθρου 42 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45.

 

Άρθρο 37 ν.4172/2013:

 

2. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

 

3. Οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους τόκους που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους που προκύπτουν από τα ομόλογα αυτά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2.

 

Άρθρο 42 ν.4172/2013:

 

6. Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο.

 

 • Νέος κωδικός 477 “Ποσό που φορολογήθηκε στις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης δαπανών-τόκων (άρθρο 49 ν.4172/2013)”.

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο δεδομένου ότι το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ το χρόνο, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το 30% του EBITDA.

 

3η σελίδα:

 • Νέος κωδικός 078 “Ποσό διανεμηθέντων κερδών τρέχοντος φορολογικού έτους που φορολογήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, το οποίο προστίθεται στις μεταφερόμενες ζημίες”

 

 • Νέος κωδικός 072 “Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 8 ν 3905/2010

 • Κατάργηση κωδικού 909 “ΚΑΘΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (άρθ. 13 ν.3877/2010) ”

4η σελίδα:

 • Αυξήθηκαν οι γραμμές από τρεις σε δέκα στον πίνακα 1


Σχετικά με τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μαζί με την δήλωση, χρειάζεται να σημειωθεί ότι για το φορολογικό έτος 2017 δεν απαιτείται η Βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από την οποία προκύπτει η εγγραφή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του ν. 4019/2011.

Μπάρκα Βασιλική 

Analog Group

© 2019 by Analog Group

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon