top of page
Ασφάλιση Περιστασιακής Απασχόλησης

 

Από την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου, Ν. 4387/2016, αλλά και ειδικότερα τους τελευταίους μήνες, φουντώνουν όλο και περισσότερο οι συζητήσεις γύρω από το θέμα της ασφάλισης ή μη των ατόμων που αμείβονται με τίτλο κτήσης. Τι ορίζει η νέα ασφαλιστική νομοθεσία για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης; Με ποιους άλλους τρόπους ασφαλίζονται οι περιστασιακά απασχολούμενοι; 

 

Το ζήτημα της ασφάλισης των περιστασιακά απασχολούμενων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί εργοδότες και απασχολούμενους αρκετά χρόνια τώρα. Ένας από τους βασικότερους λόγους που το ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμα επιλυθεί, φαίνεται να είναι η δυσκολία στη διάκριση της εξαρτημένης εργασίας από την μη εξαρτημένη και περιστασιακή απασχόληση. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 1846/1951, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, ενώ επί δυσχερούς διάκρισης εξαρτημένης η μη εργασίας αυτή θεωρείται υπαγόμενη στην ασφάλιση.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

 

Μία ευρέως γνωστή μορφή αμοιβής περιστασιακής απασχόλησης χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, αποτελεί ο τίτλος κτήσης. Τίτλος κτήσης μπορεί να εκδίδεται μόνο για περιπτώσεις ιδιωτών οι οποίοι δεν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος και παρέχουν υπηρεσίες ευκαιριακά σε κάποια επιχείρηση, με όριο αμοιβής τα 10.000 € ετησίως.


Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης είναι η καταβολή αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους, εισηγητές σεμιναρίων και συγγραφείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα.

 
Παρόλα αυτά, επιχείρηση και απασχολούμενος μπορούσαν πάντα να βρεθούν να οφείλουν στους ασφαλιστικούς φορείς εισφορές, εάν, σε περίπτωση ελέγχου, δεν μπορούσαν να  αποδείξουν ότι η υπηρεσία που είχε παρασχεθεί ήταν μη εξαρτημένη και περιστασιακή. 


ΕΡΓΟΣΗΜΟ

 

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις περιστασιακής απασχόλησης, για τις οποίες έχει προβλεφθεί ένας διαφορετικός τρόπος ασφάλισης, το εργόσημο. Υπόχρεος έκδοσης του «Εργοσήμου» είναι αποκλειστικά ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού. Το «Εργόσημο» εκδίδεται από τον εργοδότη, υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής, αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική αξία στην οποία περιλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού φορέα (παρακρατείται κατά την εξαργύρωση), και εξαργυρώνεται από το πρόσωπο που παρέχει την εργασία και αμείβεται γι΄ αυτή με το «Εργόσημο». 
 

Συνοπτικά, το εργόσημο απευθύνεται σε :

 

α) κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

 

β) προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.

 

γ) απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205).

 

δ) αα) διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη,
ββ) απασχολούμενους στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο,
γγ) απασχολούμενους στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί, ότι όσο περιστασιακή και μη εξαρτημένη να είναι μια υπηρεσία που παρέχεται είναι δύσκολο σε περίπτωση ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας, να αποδειχθεί αυτό και είναι πάντα πιθανός ο καταλογισμός εισφορών και προσαυξήσεων.
 

Χριστίνα Ζώτου
Manager
Saas Consulting Ltd

bottom of page