top of page
Crane Construction

ΝΕΟ Π.Δ. 71/03.07.2019

Σεισμό αναμένεται να προκαλέσει ο νέος τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όπως καθορίζεται από το Π.Δ, το οποίο υπεγράφη στις 03/07/2019.

 

Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε με την συνδρομή σχετικής επιτροπής στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες καθώς και εκπρόσωποι του συνόλου των εργοληπτικών οργανώσεων. 

Το σχετικό προσχέδιο κατατέθηκε στην ΑΔΔΗΣΥ και αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Η πολιτική ηγεσία που είχε την πρωτοβουλία και ευθύνη για την ολοκλήρωση του εν λόγω εγχειρήματος, επιθυμούσε με το σχετικό ΠΔ την προσπέραση παλαιών πρακτικών και χρόνιων αγκυλώσεων και την εισαγωγή νέων τεχνικών αλλά και νέων δομών, γεγονός που δικαιολογεί και εν μέρει την χρονική καθυστέρηση.

Αρχικά πρόκειται για νέα έκτακτη επανάκριση, την βάσανο της οποίας θα περάσουν το σύνολο των υφιστάμενων αλλά και νέων ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, όμοιο αλλά σε καμμιά περίπτωση όχι ίδιο με την αντίστοιχη έκτακτη επανάκριση του 2003 σύμφωνα με τον περιβόητο Ν.2940/2001.

Το παρόν άρθρο κάνει μνεία στα σημαντικότερα θέματα που αγγίζει το νέο ΠΔ αλλά παράλληλα παραθέτει τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις με το προ-υπάρχον καθεστώς.

Πληρέστερη ανάλυση ο αναγνώστης δύναται να λάβει μέσω του συνδέσμου ΠΔ71/03.07.2019.

Σύμφωνα με το νέο ΠΔ αναφερόμαστε για δύο διακριτά τμήματα που αντικαθιστούν το γνωστά μας ΜΕΕΠ. Πρόκειται για το ΜΗΕΕΔΕ (αφορά τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα λάβουν πτυχίο κατάταξης για συμμετοχή σε δημόσια έργα) και το ΜΗΕΙΔΕ(αφορά το αντίστοιχο για τα ιδιωτικά έργα.) Αξιοσημείωτο είναι ότι μια εργοληπτική επιχείρηση που επιθυμεί κατάταξη στο ΜΗΕΕΔΕ δεν θα μπορεί να επικαλεστεί για την απαιτούμενη εμπειρία ιδιωτικά έργα εάν δεν έχει προηγουμένως εγγραφεί στο ΜΗΕΙΔΕ.

Η τακτική αναθεώρηση θα πραγματοποιείται ανά τρία έτη σύμφωνα με τους όρους του νέου κανονιστικού πλαισίου, η εμπειρία όμως που θα μπορεί κάθε επιχείρηση να επικαλεστεί θα είναι της τελευταίας πενταετίας. Γεγονός που σημαίνει ότι εμπειρία κάποιου ή κάποιων ετών δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε δεύτερη τακτική αναθεώρηση.

Τα κεντροβαρικά στοιχεία που θα προσμετρώνται για την κατάταξη των επιχειρήσεων στο ΜΗΕΕΔΕ  για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια είναι ειδικότερα τα Ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, τα πάγια και ειδικότερα ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η συλλεχθείσα εμπειρία. Ο τρόπος καθορισμού των ανωτέρω αλλά και τα όρια ανά αιτούμενη τάξη καθορίζονται λεπτομερώς στο ΠΔ71/03.07.2019.

Όπως είναι πρόδηλο εκ των ανωτέρω καταργείται ο τύπος κατάταξης και τα ελάχιστα μόρια ανά κατηγορία που θα πρέπει να συλλέγει κάθε επιχείρηση. Ως εκ τούτου εξαλείφεται η ανάγκη συγχωνεύσεων (μέσω της πριμοδότησης του συντελεστή Γ του υφιστάμενου τύπου κατάταξης).

Παρέχεται σε όλες ανεξαρτήτως τις εργοληπτικές επιχειρήσεις η δυνατότητα έκτακτης αναθεώρησης κατά την κρίση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και όχι μετά την παρέλευση κατ’ ελάχιστων, διετίας σύμφωνα με την προ υπάρχουσα νομοθεσία.

Η κατάταξη των ενδιαφερόμενων αλλά και η αναθεώρηση μελλοντικά των υφιστάμενων θα γίνεται ανά κατηγορία έργου, σύμφωνα με την συλλεχθείσα εμπειρία.

 

Από της σημαντικότερες διαφοροποιήσεις είναι η μη δυνατότητα λήψης 7ης τάξης σε όλες τις κατηγορίες  ανεξαρτήτως ύπαρξης ελάχιστης εμπειρίας. Όπως καταργείται και η 5ης και 6ης  αντίστοιχα γενική τάξη.

 

Από την άλλη και για την 3ης τάξης θα υπάρχει ανάγκη προσκόμισης πιστοποιητικών εμπειρίας ανά αιτούμενη κατηγορία.

 

Αξιοσημείωτη είναι η απαιτούμενη εμπειρία ανά κατηγορία στην 7ης , η οποία δεν ακολουθεί αναλογικά την πορεία μέχρι και την 6η. Σημειώνεται ότι από 3ης έως 6ης περίπου διπλασιάζεται ανά κατηγορία ενώ στην 7ης δεκαπλασιάζεται.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύναται να επικαλεστούν εμπειρία και από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού.

Για την κατάταξη στην 5ης, 6ης και 7ης τάξη θα χρειάζεται η ύπαρξη των ακόλουθων πιστοποιήσεων:t

  • ISO 9001: 2008 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας,

  • EN ISO 14001: 2015  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,

  • OHSAS 18001: 2007 Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία

 

Τα ανωτέρω πρότυπα μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα ισοδύναμα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 82 του ν. 4412/2016.

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για την επίκληση εμπειρίας από δημόσια έργα που εκτελέστηκαν στην αλλοδαπή, θα χρειάζεται και πρόσθετη επιβεβαίωση από την δημόσια αρχή.

Τέλος, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι θα μπορεί να γίνεται επίκληση στήριξης στις ικανότητες  άλλων φορέων με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που παρέχει τους πόρους και τις ικανότητες προέρχεται  από  άλλη  χώρα  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης θα ενημερώνεται η εποπτεύουσα αρχή στην χώρα προέλευσης του παρόχου.

Σγαρδέλης Παναγιώτης

Founder & CEO

E: p.sgardelis@analoggroup.gr

M :+30 6942057300

T : 210-9531293

bottom of page