Επαναλειτουργία Μητρώου Πραγματικού Δικαιούχου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 661 - Τεύχος Β'/28.02.2020 η εκ νέου έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών

Δικαιούχων και οι νέες προθεσμίες υποβολής οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

α) Η Ομάδα Α από 3/3/2020 - 1/5/2020

β) Η Ομάδα Β από 3/3/2020 - 1/5/2020

γ) Η Ομάδα Γ από 3/3/2020 - 1/5/2020

Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν ήδη προβεί σε καταχώριση και υποβολή των στοιχείων, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα καταχώριση, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων λόγω της αναβάθμισης του συστήματος.

Analog Group

Tax Department

© 2020 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon