top of page
Ίδρυση Υποκαταστήματος στην Ελλάδα από Αλλοδαπή Επιχείρηση

Ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα; Ποια είναι η διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήματος σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία;

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 3419/2005, οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή σε Τρίτη χώρα, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή υποχρεούνται να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ.

 

Αφού ανακοινωθεί  από το ΓΕΜΗ, καταχώριση της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν, κάθε χρόνο για καταχώριση στο ΓΕΜΗ, τα λογιστικά έγγραφα (Ισολογισμό κλπ) της μητρικής εταιρείας (όπου θα εμπεριέχονται και τα οικονομικά στοιχεία του Υποκαταστήματος), όπως καταρτίσθηκαν ελέχθησαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους μέλους από το οποίο διέπεται η εταιρεία και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. Η υποβολή των  ετήσιων ή και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κεντρικού στο ΓΕΜΗ διενεργείται εντός ενός 30 ημερών από τη δημοσίευσή τους στο αντίστοιχο επιμελητήριο της χώρας εγκατάστασης του Κεντρικού, μεταφρασμένες επίσημα στα ελληνικά.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για να καταχωρηθεί το υποκατάστημα στο ΓΕΜΗ είναι τα ακόλουθα:

  1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό (έργο), την έδρα, τις δραστηριότητες (καλό θα είναι να αντιστοιχούν σε ελληνικούς ΚΑΔ), την επωνυμία του υποκαταστήματος καθώς και τον νόμιμο εκπρόσωπο, επίσημα μεταφρασμένη.

  2. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της, επίσημα μεταφρασμένο.

  3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της.

  4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την έδρα της αλλοδαπής εταιρείας και για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της.

  5. Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της.

  6. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής για το καταβλημένο κεφάλαιο της αλλοδαπής εταιρείας.

  7. Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού, νομίμου εκπροσώπου, πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Ελλάδα, που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος , πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστεί θα διαμένει στην Ελλάδα και θα είναι κάτοχος ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ  πρέπει να υποβάλλει, αν πρόκειται για υπήκοο κράτους της Ε.Ε., ακριβές αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου.

  8. Βεβαίωση ΕΒΕΑ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος (για την προέγκριση στο ΕΒΕΑ, καταβάλλεται τέλος 10,00 €).

  9. Αίτηση ΓΕΜΗ που υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, είτε από το διορισθέντα πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αντίκλητο, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (με απλή εξουσιοδότηση, στην οποία είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του).

 

Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση του υποκαταστήματος στο ΓΕΜΗ, θα πρέπει να ακολουθήσει έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία. Η ύπαρξη υποκαταστήματος στην Ελλάδα θεωρείται για τη φορολογία εισοδήματος ως μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρ. 6, Ν. 4172/2013. Επομένως, το εισόδημα που προκύπτει από συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο όνομα του υποκαταστήματος φορολογείται στην Ελλάδα (εισόδημα πηγής Ελλάδος). Για το λόγο αυτό, τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών επιχειρήσεων, οφείλουν να εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο και να αποκτούν ΑΦΜ στην Ελλάδα (ΠΟΛ. 1006/2014). Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών υπόκεινται σε όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις της ελληνικής νομοθεσίας (υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Παρακρατούμενων Φόρων, Εισοδήματος, κλπ) ανάλογα με τη δραστηριότητά τους.

 

Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, θα πρέπει να τονιστεί, ότι κατά την μεταφορά κερδών στο Κεντρικό στο εξωτερικό, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, καθώς ένα υποκατάστημα δεν διαθέτει ανεξάρτητη ή χωριστή νομική προσωπικότητα από την μητρική του εταιρεία. Ουσιαστικά, πρόκειται για το ίδιο νομικό πρόσωπο και η συναλλαγή δεν χαρακτηρίζεται ως διανομή μερίσματος.

 

Το υποκατάστημα με το ελληνικό ΑΦΜ τιμολογεί τους πελάτες του και λαμβάνει τιμολόγια από τους προμηθευτές του. Επιπλέον η τήρηση των βιβλίων για το υποκατάστημα γίνεται στην Ελλάδα με βάση την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 4308/2014, ΕΛΠ). Το υποκατάστημα εξάγει λογιστικό αποτέλεσμα το οποίο μεταφέρεται στα βιβλία και στις Οικονομικές Καταστάσεις του Κεντρικού.

 

Χριστίνα Ζώτου
Manager
Saas Consulting Ltd

bottom of page