top of page
data.png

MY DATA

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ:

Το Mydata ή Ηλεκτρονικά βιβλία είναι μία καινούργια πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. κατά την οποία όλες οι εταιρείες με ελληνικό Α.Φ.Μ. που τηρούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) υποχρεούνται να ανεβάζουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά εσόδων και εξόδων τους σε αυτή.  Υπάρχουν όμως και επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποχρεούνται να τηρούν Ηλεκτρονικά βιβλία, αυτές είναι:

 1. Οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους οι οποίες είναι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς.

 2. Οι Νομαρχίες, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, το Δημόσιο και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όταν οι πράξεις και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούν αφορούν δημόσια εξουσία και δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η πλατφόρμα του Mydata σύμφωνα με το τελευταία ενημέρωση του υπουργείου οικονομικών θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 01/01/2021. Για τα παραστατικά του 2020 οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να τα ανεβάσουν στην πλατφόρμα του Μydata.Με βάση τα τωρινά στοιχεία η υποβολή των παραστατικών θα γίνεται είτε σε πραγματικό χρόνο δηλαδή την στιγμή της έκδοσης του, είτε μία φορά τον μήνα αθροιστικά με σιγουρότερο σενάριο την υποβολή τους μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Η σύνοψη των παραστατικών στην Α.Α.Δ.Ε. θα διαβιβάζεται με τους εξής τρόπους :

 1. Για επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο παραστατικών, η διαβίβαση των παραστατικών τους στην Α.Α.Δ.Ε., θα γίνεται μέσω των ήδη υπάρχων λογισμικών τους(εμπορικό, λογιστικό, ERP).

 2. Για επιχειρήσεις με μικρό όγκο παραστατικών οι οποίες δε χρησιμοποιούν δικά τους συστήματα λογισμικού, θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης της σύνοψης των παραστατικών τους,  σε μία ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε..

 3. Για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που χρησιμοποιούν Φ.Η.Μ.(Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί), η διαβίβαση των παραστατικών τους στην Α.Α.Δ.Ε., θα γίνεται μέσω των Φ.Η.Μ., οι οποίοι θα συνδέονται αυτόματα με την Α.Α.Δ.Ε..

Μέχρι να είναι διαθέσιμη η λειτουργία αυτή, οι συναλλαγές λιανικής θα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω συστημάτων λογιστικής ή της φόρμας καταχώρησης.

 1. Για επιχειρήσεις με Ηλεκτρονική τιμολόγηση, η διαβίβαση των παραστατικών τους στην Α.Α.Δ.Ε., θα γίνεται αυτόματα.

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΜΑΡΚ ):

Οι επιχειρήσεις που θα διαβιβάζουν επιτυχημένα τα παραστατικά τους στο αναλυτικό βιβλίο εγγραφών, θα λαμβάνουν ένα μοναδικό αριθμό καταχώρησης (ΜΑΡΚ) και ως εκ τούτου το Αναλυτικό βιβλίο και το Συνοπτικό βιβλίο θα ενημερώνονται αυτόματα, ασχέτως από τη μέθοδο αποστολής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 1. Διαβίβαση από τον εκδότη :

Όταν μια επιχείρηση θα ανεβάζει τα παραστατικά που εκδίδει στο σύστημα της Α.Α.Δ.Ε., τότε θα ενημερώνονται αυτόματα και τα ηλεκτρονικά βιβλία του λήπτη.

 1. Διαβίβαση από τον λήπτη :

Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να ανεβάζει παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών από επιχειρήσεις που εκδίδουν στοιχεία λιανικής σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., αλλά και από επιχειρήσεις μη υπόχρεες σε τήρηση Ε.Λ.Π.. Επίσης έχει δικαίωμα να ανεβάζει παραστατικά αγαθών, υπηρεσιών και εξόδων επιχειρήσεων που τηρούν Ε.Λ.Π., μόνο μετά την παράληψη σύνοψης παραστατικού από τον εκδότη εντός της σχετικής προθεσμίας .

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΛΗΠΤΗ:

 1. Όταν ο εκδότης είναι φερέγγυος, ο Λήπτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποστείλει την σύνοψη για τα παραστατικά αυτά.

 2. Η αφερεγγυότητα του εκδότη  δεν επηρεάζει την σωστή αποτύπωση των φορολογικών αποτελεσμάτων του Λήπτη.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ:

Την επομένη μέρα από την λήξη προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων η Α.Α.Δ.Ε. μέσω του mydata αντιπαραβάλει τις δηλώσεις των επιχειρήσεων με τα Ηλεκτρονικά τους βιβλία. Σε περίπτωση που βρεθεί αναντιστοιχία η Α.Α.Δ.Ε. αποστέλλει μηνύματα στις επιχειρήσεις ώστε αυτές να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές διαδικασίες. Ύστερα από δύο μήνες η Α.Α.Δ.Ε. αντιπαραβάλει ξανά τις δηλώσεις των επιχειρήσεων με τα Ηλεκτρονικά τους βιβλία, εάν βρεθεί ξανά διαφορά τότε 3 πράγματα μπορούν να έχουν συμβεί:

 1. Δικαιολογημένη Ασυμφωνία, δηλαδή  σε περιπτώσεις ειδικών εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή δεν ξεκινούν διαδικασίες έλεγχου.

 2. Συμφωνία, δηλαδή όταν τα Ηλεκτρονικά βιβλία και οι δηλώσεις των επιχειρήσεων συμφωνούν. 

 3. Αδικαιολόγητη ασυμφωνία, στην περίπτωση αυτή διενεργούνται έλεγχοι ανάλογα με την σοβαρότητα των διαφορών.

ΣΚΟΠΟΣ:

Ο σκοπός της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας είναι:

 1. Τα Ηλεκτρονικά βιβλία να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων που δρουν στην Ελλάδα.

 2. Η παροχή στοιχείων και η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων πλέον θα διέπονται από τις αρχές της αυτοματοποίησης και της απλοποίησης.

 3. Στην μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, ο οποίος είναι βασικός στόχος για την αύξηση της κερδοφορίας.

 4. Στην κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών και συνεπώς εξοικονόμηση πόρων.

 5. Στην άμεση, τυποποιημένη, απλουστευμένη παροχή της οικονομικής πληροφορίας προς το κράτος, με σκοπό να βοηθήσει στην στοχευμένη επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο οδηγώντας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

 6. Στις φερέγγυες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να επιβραβεύονται με την γρηγορότερη και απλούστερη διαδικασία επιστροφών Φόρου Εισοδήματος-Φ.Π.Α.

Analog Group

Tax Department

bottom of page