ΑΑΔΕ - Ψηφιακή προεγγραφή στην υπηρεσία μίας στάσης ΦΠΑ (VAT OSS) για το ηλεκτρονικό εμπόριο.


23.06.2021
Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ σχετικά με τη ψηφιακή προεγγραφή στην υπηρεσία μίας στάσης ΦΠΑ (VAT OSS) για το ηλεκτρονικό εμπόριο


Από 1.7.2021, τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανόνες ΦΠΑ για τις διασυνοριακές λιανικές (Business to Consumers) και την εισαγωγή αγαθών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ).


Οι νέοι κανόνες:


- Απλοποιούν σημαντικά τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου,

- Ενισχύουν της ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, και

- Οδηγούν σε εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.


Για την εφαρμογή των νέων κανόνων και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής κοινότητας και των συναλλασσόμενων, η ΑΑΔΕ ανέπτυξε τη νέα πλατφόρμα One Stop Shop.


Αναλυτικότερα:


Α. One Stop Shop (OSS)


1. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή OSS


Το OSS επιτρέπει στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών  να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος- μέλος (κ-μ) της ΕΕ,  στο οποίο αποδίδουν και τον ΦΠΑ που αφορά τα άλλα κ-μ, για:


- όλες τις «διασυνοριακές» υπηρεσίες,

- τις εντός ΕΕ  πωλήσεις αγαθών από απόσταση, και

- ορισμένες εγχώριες πωλήσεις αγαθών.


2.  Νέο πανευρωπαϊκό κατώφλι για τις «πωλήσεις από απόσταση»


Καθιερώνεται νέο, για όλη την ΕΕ, κατώφλι 10.000 ευρώ, για τις πωλήσεις από απόσταση, κάτω από το οποίο:


- οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (TBE) και

- οι πωλήσεις από απόσταση εντός της ΕΕ,

- θα φορολογούνται, κατά γενικό κανόνα, στο κ-μ εγκατάστασης του προμηθευτή και όχι στον τόπο κατοικίας του καταναλωτή.


3. Οnline ηλεκτρονικές πλατφόρμες


Ειδικές ρυθμίσεις θεσπίζονται για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν online ηλεκτρονικές πλατφόρμες, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να αντιμετωπιστούν ως οιονεί προμηθευτές (“deemed suppliers”) των αγαθών και να καθίστανται υπόχρεες για την απόδοση του ΦΠΑ.


Στην εφαρμογή OSS μπορούν να εγγραφούν πάροχοι υπηρεσιών /προμηθευτές αγαθών και ηλεκτρονικές πλατφόρμες,  εγκατεστημένοι εντός και εκτός ΕΕ.


Β.  One stop shop εισαγωγών (IOSS)


1. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή IOSS


Το IOSS επιτρέπει την καταβολή του ΦΠΑ εισαγόμενων προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, μόνο για αποστολές μέχρι 150 ευρώ και για προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοολούχα και ενεργειακά προϊόντα).


2. Το νέο καθεστώς ΦΠΑ εισαγωγών


Από 1.7.2021, επιβάλλεται ΦΠΑ σε όλες τις εισαγωγές ανεξαρτήτως της αξίας τους και σύμφωνα με τους - κατά περίπτωση - ισχύοντες εθνικούς συντελεστές ΦΠΑ.