top of page

Ν.4541/2018 και οι αλλαγές που φέρνει


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/Α/31-5-2018 ο νόμος υπ΄ αριθμ. 4541/2018 με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις».

Ο νέος νόμος αποτελείται από δύο Κεφάλαια και οι σημαντικότερες αλλαγές που προβλέπονται είναι οι εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

- Το άρθρο 2 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται με το άρθρο 1 του Ν.4541/2018 στο οποίο πέρα των άλλων αναφέρεται και η ονοματολογία των Ε.Π.Ε. που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

- Ορίζεται ότι η ανελαστική αξία των εταιρικών μεριδίων μιας Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ.

- Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και µε τη χρήση πρότυπου καταστατικού. Η σύσταση γινόταν αποκλειστικά µε συμβολαιογραφικό έγγραφο μέχρι σήμερα.

- Αποσαφηνίζεται ότι η Ε.Π.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα µόνο µε την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

- Ταυτίζεται το καθεστώς δημοσιότητας των Ε.Π.Ε. µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005. Καταργείται δηλαδή η «διπλή» δημοσιότητα που ίσχυε και στο μητρώο των Ε.Π.Ε. και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αντικαθίσταται από την ενιαία και ολοκληρωμένη δημοσιότητα εντός του Γ.Ε.ΜΗ.

- Προστίθεται στις αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων Ε.Π.Ε. και η πρόβλεψη περί αναβίωσης της εταιρείας.

- Ο τρόπος σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των Ε.Π.Ε. προσαρμόζεται µε την ισχύουσα νομοθεσία και τους υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

- Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων αποθεματικών εκτός του τακτικού που προβλέπεται σήμερα.

- Επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων Ε.Π.Ε. για την απόφαση της τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης, και από τα τρία τέταρτα (3/4) που καθοριζόταν στον Ν.3190/1955, με τον Ν.4541/2018 γίνεται το εν δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

- Καταργείται ο περιορισμός προσυπογραφής του πρακτικού καταγραφής των αποφάσεων του µμοναδικού εταίρου Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης αποκλειστικά από συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

- Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά µε τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης µιας Ε.Π.Ε. και εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσής της.

Με το άρθρο 8 του Ν.4541/2018 τροποποιείται το κεφάλαιο Ί του ν.3190/1955 και ορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης µε σαφή διαχωρισμό αυτών µε έδρα κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) από τις αντίστοιχες εταιρείες τρίτης χώρας µε τις πρώτες να µην χρειάζονται, εφεξής, την έκδοση σχετικής «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια εποπτική αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα:

- Αίρεται η προϋπόθεση της µη λήψης σύνταξης αναπηρίας για τη θεώρηση αδειών επαγγελματικών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

- Ρυθμίζονται ζητήματα απώλειας θέσης για τον επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο αναλογικά µε τα όσα ισχύουν και στην περίπτωση του παραγωγού πωλητή.

- Παρατείνονται έως τη 15η Ιανουαρίου 2019 οι ημερομηνίες για την ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου οι οποίες έληξαν την 31η Μαρτίου 2018.

- Μειώνεται η συνδρομή των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 προς την Εθνική Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.) στο δύο τοις χιλίοις (2%ο) των τακτικών εσόδων τους ενώ μέχρι σήμερα το ποσό της εισφοράς αυτής ήταν δύο τοις εκατό (2%)

Κατσιβαρδάς Βαγγέλης

Analog Group

Comments


bottom of page