Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης, παραποίησης ΦΗΜ


23.09.2021

Εκδόθηκε η Ε.2180/2021 η οποία διευκρινίζει τα πρόστιμα ως προς τις παραβάσεις και τις παραποιήσεις ΦΗΜ.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει:

1. Ειδικότερα, ορίζεται ότι για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), κατά οποιονδήποτε τρόπο, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται το ποσό του προστίμου που προβλέπεται πρόστιμο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας, όπως αυτά τα έσοδα προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών. Το πρόστι